Search
And press enter

Cabeza de Pato, Ismael Smith

Exhibition «Heads of Duck and other rebellions» part of the exhibition «Revisiting Smith» at the Art Museum of Cardanyola
2018
The exhibition is a review – dialogue of the works of Ismael Smith from the illustration. Taking as a reference his illustrations but also his engravings and the expressionism of his sculptures.
The main part of the exhibition is the Ivonne’s re-illustration of the children’s book «Duck head», where Ismael Smith made the illustration, but with the extravagance, irony, sexual provocation, genre and satire of the bourgeois class that Smith portrayed in his almost burlesque works. In addition to the original illustrations, a new version of the story «Duck head» has been bound, where the difference between the original and the new story is subtle, only changing the illustrations but keeping the text and design.

 

Exposició “Cabezas de Pato i altres rebel·lies” dins el marc de la exposició “Tot revisitant Smith” al Museu d’Art de Cardanyola
2018
L’exposició és una revisió-diàleg de les obres d’Ismael Smith des de la il·lustració. Tenint com a referent les seves il·lustracions però també els seus gravats i l’expressionisme de les seves escultures.
La part principal de la exposició consisteix en la re-il·lustració del conte “Cabeza de pato”, del qual l’Ismael Smith en va fer la il·lustració, però amb el tarannà que caracteritza gran part de la obra de l’artista: l’extravagància, la ironia, la provocació sexual, el gènere i la sàtira de la classe burgesa que l’Smith retratava a les seves obres quasi burlesques. A més de les il·lustracions originals s’ha enquadernat una nova versió del conte “Cabeza de pato”, on la diferència del conte original i el nou és subtil, només canviant-hi les il·lustracions però mantenint tan el text com l’estètica i el disseny.

 

Exposición «Cabezas de Pato y otras rebeldías» en el marco de la exposición «Todo revisitando Smith» en el Museo de Arte de Cardanyola
2018
La exposición es una revisión-diálogo de las obras de Ismael Smith desde la ilustración. Teniendo como referente sus ilustraciones pero también sus grabados y el expresionismo de sus esculturas.
La parte principal de la exposición consiste en la re-ilustración del cuento «Cabeza de pato», cuyo Ismael Smith hizo la ilustración, pero con el talante que caracteriza gran parte de la obra del artista: la extravagancia, la ironía, la provocación sexual, el género y la sátira de la clase burguesa que la Smith retrataba a sus obras casi burlescas. Además de las ilustraciones originales se ha encuadernado una nueva versión del cuento «Cabeza de pato», donde la diferencia del cuento original y el nuevo es sutil, sólo cambiando las ilustraciones pero manteniendo tanto el texto como el estética y el diseño.