Search
And press enter

About

[ENG]

I’m a plastic artist and illustrator born in 1989 in Barberà del Valles, Barcelona. In 2008 I joined the Faculty of Fine Arts of the «University of Barcelona», specializing in the painture… During the years in Barcelona, ​​I made some exhibitions and artistic projects in socio-cultural associations, while working as an instructor of artistic extracurriculars in schools in my hometown.

In 2011 I traveled to Lisbon for six months in an Erasmus Mobility Program at the «Faculty of Fine Arts» of the «University of Lisbon», where I experienced new artistic techniques like engraving and illustration, ending up residing in the Portuguese capital for two years.

After returning to Barcelona, I collectively created and I was part of an independent art-publishing collective (Col·lectiu Bauma) where I begin to work in projects as an illustrator and become familiar with the world of books, design and handmade binding.

Between the seasons in Catalonia and the working life in the Swiss Alps, I began to consolidate more and more as an illustrator, participating in diverse projects as well as collaborating and making my own exhibitions at the MAC (Museu d’Art de Cerdanyola).

I currently reside between the Alps and the Catalan Pyrenees, where I have created my studio and I’m working on various illustration projects.


[CAT]

Sóc una artista plàstica i il·lustradora nascuda el 1989 a Barberà del Vallès, Barcelona. Al 2008 ingresso a la facultat de Belles Arts de la «Universitat de Barcelona», especialitzant-me en l’itinerari de pintura. Durant els anys a Barcelona, ​​realitzo algunes exposicions a col·lectius i associacions socioculturals, així com diversos encàrrecs i projectes de diferents entitats i particulars, alhora que treballo com a monitora d’extraescolars artístiques en escoles de la meva ciutat natal.

El 2011 viatjo a Lisboa durant sis mesos per realitzar un Programa de Mobilitat Erasmus a la «Faculdade de Belas Artes» de la «Universidade de Lisboa», on experimento noves tècniques com el gravat i la il·lustració, acabant residint a la capital lusitana durant dos anys.

Després de tornar a Barcelona, ​​creo col·lectivament i formo part d’un col·lectiu artísco-editorial independent (Col·lectiu Bauma) on començo a realitzar projectes com a il·lustradora i em familiaritzo amb el món de el llibre, el disseny i l’enquadernació artesanal.
Entre les temporades a Catalunya i la vida laboral als Alps suïssos, començo a consolidar-me cada vegada més com a il·lustradora realitzant i participant en projectes diversos així com col·laborant i fent les meves pròpies exposicions al MAC (Museu d’Art de Cerdanyola).

Actualment resideixo entre els Alps i el Pirineu català, on he creat el meu estudi i estic treballant en diversos projectes d’il·lustració.


[ESP]

Soy una artista plástica e ilustradora nacida en 1989 en Barberà del Valles, Barcelona.
En 2008 ingreso en la facultad de Bellas Artes de la “Universitat de Barcelona”, especializándome en el itinerario de pintura.
Durante los años en Barcelona, realizo algunas exposiciones en colectivos y asociaciones socio-culturales, así como diversos encargos y proyectos de diferentes entidades y particulares, a la vez que trabajo como monitora de extraescolares artísticas en escuelas de mi ciudad natal.

En 2011 viajo a Lisboa durante seis meses para realizar un Programa de Movilidad Erasmus en la “Faculdade de Belas Artes” de la “Universidade de Lisboa”, donde experimento nuevas técnicas como el grabado y la ilustración, acabando residiendo en la capital lusa durante dos años.

Después de regresar a Barcelona, creo conjuntamente y formo parte de un colectivo artísco-editorial independiente (Col·lectiu Bauma) donde empiezo a realizar proyectos como ilustradora y me familiarizo con el mundo del libro, el diseño y la encuadernación artesanal.
Entre las temporadas en Cataluña y la vida laboral en los alpes suizos, empiezo a consolidarme cada vez más como ilustradora realizando y participando en proyectos diversos así como colaborando y haciendo mis propias exposiciones en el MAC (Museu d’Art de Cerdanyola).

Actualmente resido entre los alpes y el pirineo catalán, donde he creado mi estudio y estoy trabajando en diversos proyectos de ilustración.