Search
And press enter
Logos
Design
Logos

Logo for the handicraft soap maker «Gaia Craft Soaps«, logo for the line of cosmetics products and typography of the same brand for the production of tampons and stamps. 2016 // Logo and graphic image for the web and social networks of the «Appodera’t» project. Appodera’t is a web application in the city of Barcelona, a project that emerged from Matriu, with the collaboration of the Hèlia Association and the Unitary Platform Against Gender Violence.
2018

 

Logotip per l’obrador de sabons artesanals “Gaia Sabons Artesanals”, logotip per la línia dels productes de cosmètica i tipografia de la mateixa marca per la realització de tampons i segells. 2016 // Logo i imatge gràfica per la web i xarxes socials del projecte “Appodera’t”. Appodera’t és una aplicació web a la ciutat de Barcelona, un projecte sorgit des de Matriu, amb la col·laboració de l’Associació Hèlia i la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere.
2018

 

Logotipo para el obrador de jabones artesanales «Gaia Jabones Artesanales«, logotipo por la línea de los productos de cosmética y tipografía de la misma marca para la realización de tampones y sellos. 2016 // Logo e imagen gráfica para la web y redes sociales del proyecto «Appodera’t«. Appodera’t es una aplicación web en la ciudad de Barcelona, un proyecto surgido desde Matriu, con la colaboración de la Asociación Hèlia y la Plataforma Unitaria Contra las Violencias de Género.
2018