Search
And press enter
Engraving
Personal
Engraving

Various engravings made with different engraving techniques such as linoleum, woodcut, combination of techniques and even the use of non-engraving recycled materials, playing with experimentation and transcending the limits of the technique itself in the purest sense. 2011-2019

Diversos gravats realitzats amb diferents tècniques com el linoli, la xilografia, la combinació de tècniques i inclús l’us de materials reciclats no propis del gravat, jugant amb la experimentació i traspassant els límits de la propia técnica en el sentit més purista. 2011-2019

Varios grabados realizados con diferentes técnicas como el linóleo, la xilografía, la combinación de técnicas e incluso el uso de materiales reciclados no propios del grabado, jugando con la experimentación y traspasando los límites de la propia técnica en el sentido más purista. 2011-2019