Search
And press enter
Posters
Design
Posters

Illustration for posters of different activities from many institutions, associations and groups.
Various techniques such as screen printing, engraving, collage and digital illustration.
Since 2015

 

Il·lustració per cartells de diferents activitats realitzades per a institucions, associacions i col·lectius.
Tècniques diverses com serigrafia, gravat, collage i il·lustració digital.
Desde 2015

 

Ilustración para carteles de diferentes actividades realizadas para instituciones, asociaciones y colectivos.
Técnicas diversas como serigrafía, grabado, collage e ilustración digital.
desde 2015